این بخش مربوط به منابع و کتاب های آموزش در حوزه کسب و کار ، کتاب های تخصصی در زمینه کامپیوتر و تکنولوژی و ارتباطات ، برنامه نویسی و هر آنچه که بتوانیم در این زمینه ها تهیه کنیم و در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.